• EnglishEnglish
 • Zasięg zalewania plaży (obszary pilotażowe)

  Zasięg zalewania plaży (obszary pilotażowe)
  Zasięg zalewania plaży wyrażony w procentach obliczany dla 3 odcinków badawczych przy użyciu modelu XBeach


  Rys.1 Schemat przedstawiający wskaźnik zasięgu zalewania plaży.
  Rys.2 Skala barwna wskaźnika zasięgu zalewania plaży.


  Rys.3 Infrastruktura turystyczna na plaży w okolicy Mierzei Dziwnowskiej.

  Zasięg zalewania plaży zależny jest od parametrów hydrodynamicznych tj. głębokowodnego falowania (wysokości i kierunku) oraz poziomu wody a także od kształtu poprzecznego profilu brzegu morskiego. W wyniku oddziaływania długotrwałego wiatru o kierunku skierowanym do brzegu lub przejścia układu niskiego ciśnienia następuje lokalne podniesienie poziomu wody. Zazwyczaj towarzyszące temu zjawisko sztormowe powoduje wzrost zasięgu niebiegania fal na brzeg, w niektórych przypadkach zajmujące całą plażę. Zasięg zalewania plaży określany jest procentach szerokości plaży ulegającej zalewaniu przez fale licząc od linii brzegowej do podstawy wydmy lub klifu (rys. 1).

  Metodyka

  Wskaźnik zasięg zalewania plaży w systemie SatBałtyk określany jest z porównania maksymalnego zasięgu napływu wody na brzeg z całkowitą szerokością plaży. Całkowita szerokość plaży obliczana jest na podstawie pomiarów w terenie przeprowadzanych przy użyciu GPS RTK i liczona od linii styku wody z plażą przy poziomie wody 500 cm (średni poziom morza) do podstawy wydmy. Maksymalny napływ fal na brzeg określa się na podstawie zastosowania prognostycznego modelu XBeach, który identyfikuje zasięg zalewania plaży jako granicę pomiędzy obszarami ‘mokrymi’, przykrywanymi przez napływające fale i ‘suchymi’. Wartość tego wskaźnika została podzielona na 4 równe części, stanowiące po 25 % szerokości plaży. Skala barwna ukazuje jak daleko fale wdzierają się na brzeg (rys. 2).

  Walidacja

  Dokładność prezentowanego zasięgu zalewania plaży oszacowana jest na podstawie porównania zasięgu napływu obliczonego prognostycznym modelem z zasięgiem napływu wyznaczonym ze zdjęć z kamery zainstalowanej w Dziwnówku dla obszaru Mierzei Dziwnowskiej lub też zdjęć/filmów z aparatu fotograficznego, rejestrującego napływ fal podczas niewielkiego zjawiska sztormowego w kilkunastominutowych seriach dla obszarów Mierzei Jamno i Bukowo oraz Półwyspu Helskiego. Błąd statystyczny czyli średnia różnica pomiędzy wartościami pomiarowymi i obliczonymi z pomocą modelu wynosi około 5.9 m, czyli dla testowanej plaży w Dziwnówku 16.4 % szerokości plaży. Więcej informacji: Walidacja zasięgu zalewania plaży.

  Interesujące zjawiska

  Wskaźnik ten umożliwia ocenę zagrożenia i ryzyka związanego z wystąpieniem ekstremalnych wartości zasięgu zalewania plaży, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z plaży oraz zmniejszenie strat finansowych związanych z uszkodzeniem infrastruktury (zabudowy) turystycznej, która bardzo często znajduje się na plaży w postaci obiektów gastronomicznych czy też „poduszek do skakania”, zjeżdżalni, boisk do piłki plażowej itp. (rys. 3).

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Zasięg zalewania plaży (obszary pilotażowe)