• EnglishEnglish
 • Absorpcja przez fitoplankton dla 675nm

  Absorpcja przez fitoplankton dla 675nm

  Współczynnik absorpcji światła w komórkach fitoplanktonu przez wszystkie pigmenty dla długości fali 675 nm odpowiada maksimum w czerwonej części widma. Współczynnik ten informuje o maksymalnej wartości absorpcji światła w paśmie czerwonym widma. Za wartość tego współczynnika odpowiada głównie chlorofil a zawarty w komórkach fitoplanktonu.
  Współczynniki absorpcji dla 675 nm są wyznaczane dla wybranych głębokości (tj. 0m, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m) w toni wodnej.

  Metodyka

  Współczynniki absorpcji światła przez fitoplankton dla 675 nm na wybranych głębokościach w Bałtyku wyznaczane są za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008). Odpowiednie formuły na wyznaczenie spektralnych współczynników absorpcji światła przez fitoplankton dla Bałtyku można znaleźć w artykułach (Woźniak i in., 2008; Ficek i in., 2004).


  Rys.1 Porównanie empirycznych aph (675nm)meas i modelowych aph (675nm)calc współczynników absorpcji przez fitoplankton dla długości fali 675 nm na różnych głębokościach z w warstwie eufotycznej Bałtyku. Wartości absorpcji aph (675nm)meas zmierzono podczas rejsów naukowych w latach 2010-2014, a wartości absorpcji a*ph (675nm)calc zostały wyznaczone przy użyciu algorytmu DESAMBEM – jedną z danych wejściowych było stężenie chlorofilu a na powierzchni określone za pomocą pomiaru ze statku.

  Walidacja

  Walidację dla uśrednionego absorpcji światła przez fitoplankton dla 675 nm przeprowadzono dla powierzchni i dla wybranych głębokości w Bałtyku.
  Pomiary 154 spektralnych współczynników absorpcji światła przez fitoplankton w warstwie powierzchniowej Bałtyku oraz kilkunastu profili głębokościowych przeprowadzono w okresie 2010-2014 podczas rejsów głównie w południowym rejonie Bałtyku.
  Spektralne współczynniki absorpcji światła przez fitoplankton zmierzono bezekstrakcyjną metodą spektrofotometryczną używając spektrofotometru UNICAM UV 4-100 wyposażonego w sferę integrującą firmy LABSPHERE model RSA-UC40.
  Statystyczny błąd logarytmiczny (patrz tabela) s+ metody wyznaczania współczynnika absorpcji światła przez fitoplankton dla długości fali świetlnej 675 nm przy użyciu algorytmu DESAMBEM jest stosunkowo mały i wynosi w zależności od głębokości od 36.3% na powierzchni do 28.7% na głębokości 10m.

  Tabela 1. Błędy systematyczne i statystyczne estymowanych wartości współczynników absorpcji przez fitoplankton dla 675 nm na wybranych głębokościach z w Bałtyku w statystyce arytmetycznej i logarytmicznej w przypadku użycia jako danej wejściowej do algorytmu DESAMBEM stężenia chlorofilu a na powierzchni zmierzonego z burty statku. N oznacza ilość estymowanych wartości na danej głębokości.

  Tab09_wer_absorpcja 675 nm in_situ

  Odnośniki do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 0m (dla zalogowanych użytkowników)

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 1m (dla zalogowanych użytkowników)

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 3m (dla zalogowanych użytkowników)

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 5m (dla zalogowanych użytkowników)

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 10m (dla zalogowanych użytkowników)

  Absoprcja przez fitoplankton dla 675 nm: 20m (dla zalogowanych użytkowników)