• EnglishEnglish
 • Odgórne promieniowanie krótkofalowe SWd

  Odgórne promieniowanie krótkofalowe SWd

  20150702_rsdsGęstość strumienia energii (oświetlenie wektorowe odgórne[1]) promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego w atmosferze, w zakresie długości fal 300-4000 nm, docierajacego do powierzchni morza. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W Systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych tego strumienia (jako składowe bilansu promieniowania), dozy dzienne wyrażone w Jm-2dzień-1 oraz, co 15 min, mapy wartości chwilowych pod nazwą Promieniowanie słoneczne, z rozdzielczością przestrzenną 1 km. Dodatkowo na mapach w trybie on-line wyświetlane są punktowo chwilowe wartości tego strumienia rejestrowane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach Słupsk, Gać, Hel oraz platformie wiertniczej Baltic Beta.

  Metodyka

  Do wyznaczania wielkości odgórnego strumienia promieniowania krótkofalowego wykorzystywany jest model SolRad[2]. Na podstawie tych wartości, określanych co 15 minut, wyznaczane są dobowe sumy (dozy) energii oświetlenia. Dane wejściowe do modelu pochodzą z radiometru SEVIRI (kanał spektralny HRV) umieszczonego na satelitach serii MSG, radiometrów AVHRR, TOVS i SBUV/2 umieszczonych na satelitach serii TirosN/NOAA i Metop, oraz z modeli meteorologicznych UM lub WRF. Do pomiarów chwilowych punktowych wartości oddolnego strumienie promieniowania krótkofalowego wykorzystywane są piranometry CMP6, CMP11, CMP21 firmy Kipp&Zonen.

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami strumienia z bezpośrednich pomiarów i wyznaczonymi na podstawie modelu dla wartości średnich dobowych wynosi σ=11 Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami pomiarowymi i obliczonymi) oszacowano na -2 Wm-2. Pomiary empiryczne wykorzystane do walidacji modelu pochodzą z piranometru umieszczonego na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

  odgórny strumien krotkofalowy_walidacja

  Rys. Porównanie średnich dobowych wartości odgórnego promieniowania krótkofalowego zmierzonego SWd,real oraz obliczonego SWd,model w ramach modelu SBRS[3].

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Odgórne promieniowanie krótkofalowe


  [1] Dera J., 2003, Fizyka Morza, PWN, Warszawa, 541

  [2] SolRad - Solar radiation

  [3]SBRS -Surface Radiation Budget for SatBałtyk