• EnglishEnglish
 • Odgórne promieniowanie długofalowe LWd

  Odgórne promieniowanie długofalowe LWd

  20150702_rldsGęstość powierzchniowa strumienia energii (oświetlenie wektorowe odgórne[1]) promieniowania cieplnego emitowanego przez atmosferę w zakresie długości fal długofalowych 4 µm - 100 µm docierającego do powierzchni morza. Tzw. promieniowanie zwrotne atmosfery. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych tego strumienia jako składowe bilansu promieniowania z rozdzielczością przestrzenną 1 km oraz punktowe chwilowe wartości tego strumienia rejestrowane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach Słupsk, Gać, platformie wiertniczej Baltic Beta i wyświetlane w Systemie w trybie on-line.

  Metodyka

  Do wyznaczania wartości odgórnego strumienia promieniowania długofalowego wykorzystuje się półempiryczny model (Zapadka i in 2008) doskonalony w ramach projektu SatBałtyk jako model SBRS. Dane wejściowe do modelu pochodzą z radiometru SEVIRI (kanał spektralny HRV, kanały termalne) umieszczonego na satelitach serii MSG oraz z meteorologicznego prognostycznego modelu UM. Mapa wartości średnich z całej doby liczona jest z map chwilowych wartości tego strumienia wyznaczanych co godzinę. Do pomiarów chwilowych punktowych wartości odgórnego strumienie długofalowego wykorzystywane są pyrgeometry CGR3 i CGR4 firmy Kipp&Zonen.

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami pomiarowymi i wyznaczonymi na podstawie modelu satelitarnego dla wartości średnich dobowych wynosi σ=14.2 Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) oszacowano na -1 Wm-2. Walidację przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zebrane na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

   

  odgorny strumien dlugofalowy_walidacja
  Rys. Porównanie wartości zmierzonych odgórnego promieniowania długofalowego LWd,real oraz obliczonych LWd,model z modelu SBRS.

   

   

  [1] Dera J., 2003, Fizyka Morza, PWN, Warszawa, 541

  SBRS - Surface Radiation Budget for SatBałtyk