• EnglishEnglish
 • Oddolne promieniowanie długofalowe LWu

  Oddolne promieniowanie długofalowe LWu

  20150702_rlusGęstość powierzchniowa strumienia (oświetlenie wektorowe oddolne[1]) promieniowania cieplnego emitowanego przez powierzchnię morza oraz promieniowania cieplnego odbitego od tej powierzchni, z zakresu długości fal 4 µm - 100 µm. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych tego strumienia jako składowe bilansu promieniowania z rozdzielczością przestrzenną 1 km oraz w trybie on-line punktowo chwilowe wartości tego strumienia rejestrowane na stacji pomiarowej zlokalizowanej na platformie wiertniczej Baltic Beta.

  Metodyka

  Chwilowe wartości oddolnego strumienia promieniowania długofalowego wyznacza się w oparciu o prawo Stefana Boltzmanna i założeniu, że morze promieniuje jak ciało szare. Danymi wejściowymi są satelitarne mapy temperatury powierzchni wody SST, wyznaczane na podstawie kanałów termalnych radiometru AVHRR umieszczonego na satelitach typu NOAA oraz MetOp. Mapa średnia dobowa liczona jest ze wszystkich dostępnych dla danej doby map chwilowych (model SBRS). W przypadku braku wartości strumienia na mapie średniej, wynikających z długookresowej obecności chmur nad danym pikselem, ostateczny produkt średni może zawierać piksele pozbawione wartości. Do pomiarów chwilowych punktowych wartości oddolnego strumienie długofalowego wykorzystywany jest pyrgeometr CGR3 firmy Kipp&Zonen.

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami pomiarowymi i wyznaczonymi na podstawie modelu satelitarnego dla wartości średnich dobowych wynosi σ=-7.1Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) oszacowano na 0.4 Wm-2. Walidację przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zebrane na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

  oddolny strumien dlugofalowy_walidacja

  Rys. Porównanie średnich dobowych wartości zmierzonych LWu,real oraz obliczonych LWu,model na podstawie modelu.

  [1]Dera J., 2003, Fizyka Morza, PWN, Warszawa, 541
  SBRS - Surface Radiation Budget for SatBałtyk