• EnglishEnglish
 • Dobowa doza promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR)


  Rys.1 Przykładowy rozkład sumy dobowej PAR docierającego do powierzchni Morza Bałtyckiego
  Rys.2 Porównanie pomierzonych (Oceania) i modelowych (SolRad), w latach 2010-2012, wartości promieniowania fotosyntetycznie

  Dobowa doza PAR

  Suma dobowa fotosyntetycznie czynnego promieniowania słonecznego w zakresie długości fal 300-700 nm (często określanego jako PAR (z ang. Photosynthetically Active Radiation) docierającego do powierzchni morza bezpośrednio od Słońca i rozproszonego w atmosferze. Wartości wyrażone w [MJ•m­-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości tego parametru z rozdzielczością przestrzenną 1 km.

  Metodyka

  Do wyznaczania wielkości dobowej dozy PAR wykorzystywany jest model SolRad  [1]. Jest ona obliczana na podstawie wartości oświetlenia (gęstości strumienia promieniowania) słonecznego, określanych co 15 minut. Dane wejściowe do modelu pochodzą z radiometru SEVIRI (kanał spektralny HRV) umiesz-czonego na satelitach serii MSG, radiometrów AVHRR, TOVS i SBUV/2 umieszczonych na satelitach serii TirosN/NOAA i Metop, oraz z modeli meteorologicznych UM lub WRF.

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami strumienia z bezpośrednich pomiarów i wyznaczonymi na podstawie modelu dla wartości chwilowych wynosi σ=40.7 Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami pomiarowymi i obliczonymi) oszacowano na -0.06 Wm-2. Pomiary empiryczne (N=4199) wykorzystane do walidacji modelu pochodzą z piranometru umieszczonego na r/v „Oceania”. Były one wykonane w latach 2010-2012 w południowej i środkowej części Morza Bałtyckiego.

  Odnośnik do produktu w Systemie SatBałtyk:

  Dobowa doza PAR  [1] SolRad – model Solar radiation