• EnglishEnglish
 • Chlorofil a z=0m (model DESAMBEM)

  Chlorofil a z=0m

  Stężenia chlorofilu a (DESAMBEM) są wyznaczane za pomocą modelu DESAMBEM w toni wodnej do głębokości odpowiadającej 1.5 grubości warstwy eufotycznej . Stężenia te obejmują sumę czystego chlorofilu a oraz feofityn zawartych w komórkach fitoplanktonu. Stężenie chlorofilu a na powierzchni tj. dla głębokości z=0m jest parametrem wejściowym do modelu DESAMBEM uzyskiwanym na podstawie danych satelitarnych. Natomiast stężenia chlorofilu a na większych głębokościach są wyznaczane na podstawie formuły zaprezentowanej w pracy(Ostrowska i in., 2007). Sumaryczne stężenie chlorofilu a otrzymuje się całkując wartości stężeń chlorofilu a po głębokości (od powierzchni do 1.5 głębokości warstwy eufotycznej). Parametr ten informuje o ilości chlorofilu a (w miligramach na kwadratowy powierzchni akwenu ) w toni wodnej i daje wyobrażenie o potencjalnej fotosyntezie w akwenie.

  Metodyka

  Stężenia chlorofilu a (DESAMBEM) na wybranych głębokościach wyznaczane są za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008; Ostrowska i in., 2007).

  Weryfikacja

  Można przyjąć, że błędy są takie same jak w przypadku chlorofilu a w wybranych warstwach wody.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Chlorofil a:0m (DESAMBEM)