• EnglishEnglish
 • Produkcja pierwotna z=0m

  Produkcja pierwotna z=0m

  Całkowita dzienna produkcja pierwotna określona jest jako ilość węgla organicznego zasymilowanego przez fitoplankton w słupie wody pod jednostkową powierzchnią akwenu w ciągu doby. Jest to niezwykle ważny parametr charakteryzujący akwen. Z jednej strony produkcja pierwotna jest pierwszym ogniwem w łańcuchu troficznym a przez to odpowiada za zasilanie ekosystemu morskiego w energię, a z drugiej strony bardzo ważne powiązane z nią zasilanie środowiska w tlen jako produkt uboczny procesu fotosyntezy.

  Wartości całkowitej produkcji pierwotnej są wyznaczane w miligramach zasymilowanego węgla na jednostkę powierzchni na dobę [mg C m-2 d-1] .

  Formuła pozwalająca wyznaczyć wartość całkowitej dziennej produkcji pierwotnej gpp, będącej końcowym produktem modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008; Woźniak i in., 2007) ma postać:

  gdzie

  wartość dziennej produkcji pierwotnej wyznaczonej na głębokości z

  Górna granica całkowania oznacza głębokość na której produkcja jest na tyle mała, że praktycznie nie wpływa na całkowitą produkcję pierwotną. W modelu DESAMBEM przyjęto, że jest to głębokość równa 3/2 grubości warstwy eufotycznej.


  Rys.1Porównanie empirycznych PPIn situ i modelowych PP wartości produkcji pierwotnej w słupie wody pod powierzchnią 1 m2 w Bałtyku. Wartości produkcji pierwotnej in situ PPIn situ zmierzono podczas rejsów naukowych w latach 2010-2011, a wartości modelowe produkcji PP zostały wyznaczone przy użyciu algorytmu DESAMBEM.

  Metodyka

  Całodobowa produkcja pierwotna w Bałtyku wyznaczana jest za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008) i stanowi jej produkt finalny.

  Walidacja

  Walidację przeprowadzono dla 15 punktów pomiarowych na Bałtyku. Tak niewielka ilość kompletów danych spowodowana jest znacznym skomplikowaniem samych pomiarów (wielogodzinne pomiary na kilku głębokościach w słupie wody w tym samym punkcie pomiarowym) jak i ich skorelowaniem z danymi satelitarnymi (ze względu na długotrwałe zachmurzenie brak danych wejściowych do algorytmu DESAMBEM). Produkcja in situ na różnych głębokościach w słupie wody określana była metodą 14C. Pomiary przeprowadzono podczas rejsów na statku Oceania w latach 2010-2011.

  W przypadku statystyki logarytmicznej statystyczny czynnik błędu wynosi x= 2.591, błąd statystyczny wynosi od σ- = -61,4% do σ+ =159%.

  Tabela 1. Błędy systematyczne i statystyczne estymowanych wartości produkcji pierwotnej w słupie wody pod powierzchnią 1m2 w Bałtyku w statystyce arytmetycznej i logarytmicznej. N oznacza ilość estymowanych wartości produkcji pierwotnej.

  Tab12_wer_prod_pierwotnej

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Produkcja pierwotna z=0m