• EnglishEnglish
 • O projekcie

  Projekt nr POIG.01.01.02-22-011/09-00, pt.: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk), zyskał rekomendację do finansowania z funduszy Komisji Europejskiej, w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu na "badania naukowe służące budowaniu gospodarki opartej na wiedzy"". Konkurs ten był ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, poddziałanie 1.1.2).

  W celu zwiększenia efektywności realizacji tego Projektu, Instytut Oceanologii PAN (IO PAN) zaprosił do jego wspólnej realizacji zespoły badawcze Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG), Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku (IF AP) i Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego (INoM US), współpracujące już wcześniej w ramach Sieci Naukowej tworzącej podstawy naukowe satelitarnego monitorowania środowiska Bałtyku. W rezultacie, w dniu 14 lutego 2010 roku w Sopocie, zawarto umowę tworzącą Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Szczecińskim i Instytutem Oceanologii PAN, podpisaną przez Rektorów tych Uczelni i Dyrektora IO PAN.

  Głównym celem projektu SatBałtyk jest przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii (PAR1 , UV2 ), rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej.

  Ponadto przewiduje się rozwijanie i w miarę możliwości praktyczne wykorzystywanie satelitarnych metod oceny stanu zlodzenia powierzchni morza. Efektem końcowym projektu ma być uruchomienie operacyjnego system szybkiego, efektywnego wyznaczania wyżej wymienionych charakterystyk Bałtyku w formie map ich rozkładów na obszarze tego morza.

  Uruchomiona baza i procedury wykorzystywać będą strumienie informacji docierających z dostępnych systemów teledetekcji satelitarnej obejmujących swym zasięgiem rejon Bałtyku, w szczególności obszar polskiej strefy ekonomicznej (np. TRIOS N/NOAA, Meteosat 9, EOS, AQUA, ENVISAT i inne) oraz informacji płynących z opracowanych wcześniej modeli matematycznych morza i atmosfery.

  Więcej o projekcie oraz Systemie SatBałtyk można przeczytać w broszurze opracowanej przez  Konsorcjum SatBałtyk. Odnośnik do publikacji.

  Kontakt  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  Kontakt w sprawach naukowych i technicznych:
  satbaltyk@iopan.gda.pl

  Kierownik projektu:
  dr hab. Mirosława Ostrowska
  ostra@iopan.gda.pl

  prof. dr hab. Adam Krężel (UG)
  oceak@univ.gda.pl

  dr hab. Mirosław Darecki (IOPAN)
  darecki@iopan.gda.pl

  dr hab. Dariusz Ficek, prof AP (IF AP)
  ficek@apsl.edu.pl

  prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk (US)
  kaz@univ.szczecin.pl